top of page

 

 

CONTACT:


LUBAY

Soho Francotte
rue de Sedan 35

5555 Baillamont
België

soho@lubay.be

BTW: BE0533992522


 

 

Sectie 1.


- Domein -

 

1. Deze algemene voorwaarden (hierna: AV) regelen alle contracten, leveringen en andere diensten die worden gesloten tussen de klant en LUBAY, via de website  www.lubay.be . Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van producten die op de site zijn gemaakt. 

 

2. De AV worden afgesloten tussen enerzijds LUBAY Soho Francotte, 35 rue de Sedan, 5555 Bièvre, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises de Belgique onder het nummer 0533992522 (BTW BE 0533992522), hierna de " LUBAY " en anderzijds de persoon die een bestelling plaatst, hierna de "klant" genoemd. LUBAY en de klant worden hierna gezamenlijk de “partijen” genoemd.  

3. Elke bestelling veronderstelt voorafgaand overleg en uitdrukkelijke aanvaarding van de AGV door de klant, zonder dat deze aanvaarding afhankelijk is van een handgeschreven handtekening van de kant van de klant. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 tot vaststelling van bepaalde regels met betrekking tot het wettelijk kader voor elektronische handtekeningen, vormt de validatie van de bestelbon een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en vormt het bewijs van de volledigheid van de bestelling en van de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn ter uitvoering van de bestelling.


4. Tenzij schriftelijk anders aangegeven door LUBAY aan de klant, worden de eigen voorwaarden van de klant niet aanvaard.
 

5. De klant verklaart volledig rechtsbevoegd te zijn.Sectie 2.


- Sluiting van het contract -


1. LUBAY bevestigt de bestelling van de klant per e-mail. Een contract komt pas tot stand als de betaling succesvol is uitgevoerd.

LUBAY is gerechtigd een levering te weigeren of bijzondere voorwaarden op te leggen mits motivering. Als LUBAY het vaste of tijdelijke adres van de klant niet duidelijk kan vaststellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd.


2. De te koop aangeboden artikelen zijn die welke op de site verschijnen, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de dag en op het moment van raadpleging van de site door de klant, en binnen de perken van de beschikbare voorraden. LUBAY implementeert alle redelijke middelen om de beschikbaarheid van producten/diensten in realtime op de site weer te geven, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een product niet langer beschikbaar is om de bestelling uit te voeren. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde producten/diensten, wordt de klant op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn bestelling zal terugkrijgen als hij heeft er al voor betaald.

3. Orderprocessen die, om welke reden dan ook, technisch of anderszins werden verstoord, onderbroken vóór de uitvoering van de betalingsinstructies en dit zelfs indien de klant een orderbevestiging heeft ontvangen, zullen de bestelling annuleren die dus in principe niet zal worden geleverd . LUBAY zal zich echter inspannen om contact op te nemen met de klant om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.Sectie 3.


- Prijzen en vergoedingen -

 

1.   De prijs van elk product wordt op de site weergegeven in euro's en is inclusief btw. Deze prijs is geldig in de landen waarvoor levering mogelijk is, en is exclusief voorbereidings- en leveringskosten, eveneens ten laste van de koper, noch de aftrek van enige korting of voucher toegekend aan de koper. LUBAY behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar de artikelen zullen worden gefactureerd op basis van de aankoopprijs die van kracht is op het moment van de bestelling.


2. De in de webshop vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten en administratiekosten.


3. LUBAY is niet gebonden aan de voorwaarden van haar aanbod in geval van een druk-, compositie- of programmeerfout op haar website.

4. Bij de bestelling stemt de klant ermee in om, naast de aankoopprijs van de bestelde producten/diensten, de voorbereidings- en leveringskosten (hierna de "kosten") te betalen. Deze kosten variëren afhankelijk van het type en de hoeveelheid bestelde producten/diensten en de gekozen leveringsmethode, en zijn inclusief btw. De klant kan het bedrag van deze kosten op de site raadplegen door zijn "Mandje" te raadplegen, waar een berekening wordt weergegeven van het totale bedrag dat overeenkomt met de aankoopprijs van de artikelen en de kosten. LUBAY behoudt zich het recht voor om het bedrag van de kosten op elk moment te wijzigen, maar de kosten zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van de bestelling. Deze kosten blijven verschuldigd en worden niet vergoed indien de koper de bestelling geheel of gedeeltelijk onder zijn herroepingsrecht retourneert.

5. De artikelen worden alleen geleverd in de landen waarvoor de site de levering autoriseert. Elk onjuist afleveradres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan leiden tot extra kosten. De aangegeven levertijden zijn niet bindend, maar worden louter ter informatie gegeven. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper. LUBAY heeft het recht om deelleveringen te doen. In geval van niet-levering van de goederen, zullen alle door de koper betaalde bedragen worden terugbetaald zonder rente of vergoeding.Sectie 4.
 

- Uitvoeren van bestellingen -


1. LUBAY gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk bij het verwerken van artikelbestellingen.


2. De artikelen worden geleverd op het door de klant aan LUBAY opgegeven adres.


3. LUBAY stelt alles in het werk om de bestelling te verzenden binnen twee werkdagen (met uitzondering van weekends en Belgische feestdagen) na ontvangst van de betaling door de klant.


4. De op de webwinkel aangegeven levertijd geldt slechts bij benadering en geeft geen recht op schadevergoeding indien de feitelijke levering langer duurt.


4. LUBAY, zoals aangegeven op de online winkel, probeert de bestelde artikelen binnen twee werkdagen (met uitzondering van weekends en Belgische feestdagen) na ontvangst van de betaling door de klant te verzenden. Maar soms kan het langer duren: voor een levering in België zal LUBAY er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen dertig werkdagen na validatie van de bestelling en ontvangst van de betaling naar het afleveradres wordt verzonden. De bezorger zal zich op werkdagen tussen 8u en 18u op dit adres melden en het/de pakket(ten) afleveren bij de ontvanger of bij elke andere persoon die aanwezig is op het aangegeven adres. Bij afwezigheid wordt een bericht achtergelaten op het afleveradres. Het is dan aan de klant om contact op te nemen met de bezorger om ofwel een nieuwe leveringsdatum op hetzelfde adres, ofwel een nieuwe leveringsdatum op een nieuw adres, ofwel een afhaling in het dichtstbijzijnde postkantoor af te spreken. Als dit niet gebeurt binnen 15 dagen vanaf de datum van de kennisgeving van de bezorger of als de klant afwezig is tijdens de nieuwe levering, wordt de bestelling automatisch teruggestuurd naar LUBAY, die contact opneemt met de koper om een nieuwe levering van de bestelling te plannen . In dit geval kunnen er extra leveringskosten aan de klant in rekening worden gebracht.


 

5. Voor levering buiten België probeert LUBAY de artikelen te verzenden binnen twee werkdagen (met uitzondering van weekends en Belgische feestdagen) na ontvangst van de betaling door de klant. Maar het is soms mogelijk dat het langer duurt: LUBAY zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen 45 dagen voor de Europese Unie en 60 dagen voor landen buiten de Europese Unie wordt geleverd, na validatie van de opdracht. De leveringsvoorwaarden zijn specifiek voor de postdiensten van het betreffende land.

6. De bestelling wordt afgeleverd op het door de klant opgegeven adres. Om elk probleem bij het verzenden van een bestelling te vermijden, is de klant bij het registreren op de site http://www.lubay.be verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verplichte gegevens die hij verstrekt.

7. Indien de klant de bezorger heeft aangewezen, gaat het risico op de klant over op het moment dat de bestelde producten aan de bezorger ter beschikking worden gesteld. Het bewijs van deze bepaling zal blijken uit het door de bezorger gehanteerde controlesysteem.


8. LUBAY behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van een bestaand geschil met de klant, gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling, weigering om betaling per creditcard van bankinstellingen toe te staan of voor andere geldige reden. In dit geval kan de verantwoordelijkheid van LUBAY in geen geval worden aangegaan.


Sectie 5.


- Douane, heffingen en belastingen -


1. De klant is er verantwoordelijk voor dat het product legaal kan worden ingevoerd in het land van bestemming. Wanneer u bij LUBAY bestelt, is de ontvanger de geregistreerde importeur en moet hij voldoen aan alle wet- en regelgeving van het land van bestemming. Bestellingen die naar landen buiten de Europese Unie worden verzonden, kunnen onderhevig zijn aan invoerbelastingen, douanerechten en toeslagen die door het land van bestemming worden geheven. De ontvanger van een internationale zending kan onderworpen zijn aan deze invoerbelastingen, douanerechten en toeslagen, die worden geïnd zodra een zending hun land bereikt. Extra inklaringskosten zijn voor rekening van de ontvanger; LUBAY heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen wat ze kunnen zijn.


2. Het kan een goed idee zijn dat de klant contact opneemt met zijn lokale douanekantoor om de huidige kosten te weten te komen voordat hij bestelt, om niet verrast te worden door de kosten die hij niet had verwacht.Sectie 6.


- Recht op retourneren en ruilen van artikelen -


1. De klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van levering, om zijn aankoop te herroepen, zonder boete en zonder opgave van redenen, in overeenstemming met het Belgisch wetboek van economisch recht. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dit artikel wordt geannuleerd en dat de klant het reeds aan LUBAY betaalde bedrag voor dat artikel terugkrijgt. Houd er rekening mee dat LUBAY de verzendkosten voor geretourneerde artikelen niet terugbetaalt.

Binnen deze termijn moet de klant LUBAY op de hoogte stellen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, als volgt:


 

- Stuur een e-mail naar soho@lubay.be
- Geef naam en voornaam van de klant door
- Geef een gedetailleerde omschrijving van het/de betreffende item(s), met de volledige naam van het item en de datum van de opgemaakte factuur.


2. Er vindt geen restitutie plaats voor artikelen die na de genoemde periode van veertien dagen aan LUBAY worden geretourneerd.


3. Retourzendingen aan LUBAY zullen worden gedaan naar het adres dat op het pakket staat vermeld, tenzij anders aangegeven door de klant, die het bewijs van verzending moet bewaren. Het retouradres wordt ook opnieuw per e-mail aan de klant gecommuniceerd.


4. In geval van terugbetaling van de geretourneerde artikelen, zal LUBAY de bankrekening die door de klant is gebruikt voor de betaling van de genoemde producten crediteren met een bedrag gelijk aan de aankoopprijs ervan, verminderd met het bedrag van de aankoopvouchers of tussengekomen kortingen bij bestelling als ze zijn toegepast. De terugbetaling door LUBAY vindt plaats volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bank die de kaart uitgeeft.

5. Artikelen moeten absoluut goed beschermd worden geretourneerd, in hun originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop, vergezeld van eventuele accessoires, labels, enz. Anders kunnen ze niet worden teruggenomen of geruild. 


6. Maatwerk of gepersonaliseerde artikelen kunnen onder geen enkele omstandigheid worden geretourneerd of geruild.

7. Indien de klant een omruiling wenst in plaats van een terugbetaling, vermeldt hij dit in de kennisgevingse-mail en zal LUBAY hem, naast de beschikbaarheid van het artikel, de te betalen toeslag of de gedeeltelijke terugbetaling indien nodig meedelen.


8. Artikelen die worden geretourneerd maar niet door de verkoper kunnen worden teruggenomen, worden ter beschikking van de klant gehouden bij LUBAY. De koper blijft de prijs verschuldigd. In het geval van abnormale of onrechtmatige retourzendingen, behoudt de verkoper zich het recht voor om een volgende bestelling te weigeren.


Sectie 7.


- Leveringsfout -
 

Als LUBAY een ander artikel levert dan het bestelde, of als het artikel beschadigd of defect is, moet de klant LUBAY zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen. LUBAY zal het aankoopbedrag plus verzendkosten terugbetalen.


 

Sectie 8.


- Klachten -
 

1. Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij een e-mail sturen naar soho@lubay.be en
- Geef naam en voornaam van de klant door
- Geef een gedetailleerde omschrijving van het/de betreffende item(s), met de volledige naam van het item en de datum van de opgemaakte factuur.


2. Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een bestelling, betaling of levering moeten schriftelijk worden gericht aan het volgende e-mailadres: soho@lubay.be


3. Het e-mailbericht moet bevatten:
- De voor- en achternaam van de klant
- Geef een gedetailleerde omschrijving van het/de betreffende item(s), met de volledige naam van het item en de datum van de opgemaakte factuur.Sectie 9.


- Rechtsbevoegdheid -
 

1. De klant verklaart volledig rechtsbevoegd te zijn.

 


Sectie 10.


- Betaling -


1. Klant kan betalen met pinpas, creditcard, PayPal, iDeal en Bancontact.


2. Alle betalingen dienen te geschieden in overeenstemming met de instructies op de pagina's van de online winkel.Sectie 11

 

- Bescherming van de privacy met betrekking tot persoonlijke klantgegevens - 

1. LUBAY verzamelt persoonlijke gegevens van klanten, die haar op de site of per e-mail worden meegedeeld. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet aan derden te verstrekken. Deze zijn vertrouwelijk. Ze zullen door haar interne diensten alleen worden gebruikt voor de verwerking van bestellingen, met als doel de communicatie te versterken en te personaliseren, met name via informatiebrieven/e-mails, evenals in het kader van de personalisatie van de site volgens waargenomen voorkeuren van kopers , of voor het bewaken van de solvabiliteit. 


 

2. LUBAY verkoopt, verkoopt of verhuurt daarom geen informatie over haar klanten aan derden. In geval van doorgifte of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt LUBAY zich ertoe de klant vooraf te informeren en hem in staat te stellen zijn recht van verzet uit te oefenen. LUBAY kan ook statistieken met betrekking tot zijn klanten, verkopen, handelspatronen en site-informatie aan derden verstrekken, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten. Dit artikel kan echter niet in de weg staan aan de verkoop of overdracht van activiteiten aan een derde partij.


 

3. LUBAY bewaart persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om de specifieke doeleinden te bereiken waarvoor de verwerking wordt uitgevoerd. Om de gepaste duur te bepalen, wordt rekening gehouden met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en de mogelijkheid om deze doeleinden op andere manieren te bereiken. Er wordt ook rekening gehouden met de noodzaak om te voldoen aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, worden deze vernietigd.


 

4. Mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, heeft de klant het recht: 


 

  • om informatie op te vragen om te weten of LUBAY persoonlijke informatie heeft en, zo ja, wat deze informatie is en voor welke doeleinden deze worden verwerkt;

  • om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en deze zo nodig te corrigeren;

  • om het wissen van deze gegevens of de beperking van de verwerking ervan te verkrijgen, wat mogelijk maakt;

  • om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


 

De klant kan de hierboven vermelde rechten uitoefenen door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag vergezeld, om veiligheidsredenen, van een kopie van zijn identiteitskaart. Het verzoek kan per post naar de verkoper worden gestuurd op het adres Soho Francotte, 35 rue de Sedan, 5555 Bièvre en per e-mail op het adres soho@lubay.be. Indien het verzoek kennelijk ongegrond is, kan de toegang worden geweigerd en kan een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.


Sectie 12


- Disclaimer - 


LUBAY gaat alleen middelenverbintenissen aan voor alle stadia van toegang tot de site, van bestelling tot levering of daaropvolgende diensten. LUBAY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of enige gebeurtenis die als overmacht kan worden gekwalificeerd. In ieder geval mag de aansprakelijkheid van LUBAY onder de voorwaarden van de AV niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de bedragen die zijn betaald of betaalbaar zijn tijdens de transactie die aanleiding geeft tot deze aansprakelijkheid.

 

 

Sectie 13

 

- Garantie van overeenstemming -


 

De artikelen genieten de wettelijke garantie van overeenstemming, voorzien in de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De klant heeft onder meer het recht om van LUBAY de gratis herstelling of vervanging te verkrijgen van producten die een gebrek vertonen binnen de twee jaar na hun levering, op voorwaarde dat het verzoek wordt ingediend binnen de twee maanden vanaf de ontdekking van het gebrek. Indien zich binnen de eerste zes maanden een defect voordoet, wordt LUBAY a priori verantwoordelijk gehouden. Hij kan zich echter vrijpleiten door te bewijzen dat het gebrek te wijten is aan oneigenlijk gebruik door de klant. Als er daarna een gebrek aan het licht komt, kan LUBAY de klant vragen om te bewijzen dat het een gebrek aan overeenstemming is dat bestond op het moment van levering van de goederen.

Indien u een kwaliteitsgebrek vaststelt, aarzel dan niet om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via soho@lubay.be, waarbij u het geconstateerde gebrek kort aan ons uitlegt en één of meerdere foto's bijvoegt die het betrokken gebrek illustreren. Wij zorgen voor uw retour en zullen deze zo snel mogelijk in goede staat aan u retourneren.

Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor uw misbruik van het artikel, zoals verboden of te sterk wassen in de machine, overmatig gewicht in de zakken, enz. Zie 15/ ONDERHOUD VAN ARTIKELEN


Sectie 14.


- Toepasselijk recht, bevoegde rechter, afhandeling van klachten en geschillen -


1. LUBAY hoopt altijd op 100% klanttevredenheid. Indien u klachten heeft over onze dienstverlening, aarzel dan niet om ons te contacteren via soho@lubay.be. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht binnen 7 dagen af te handelen.


2. De AV zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Het Belgisch recht is met uitsluiting van elk ander nationaal recht van toepassing op al onze contracten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats. In geval van een geschil zal worden gezocht naar een minnelijke schikking voordat er juridische stappen worden ondernomen. Bij gebreke van een minnelijke schikking zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dinant bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden steeds verwezen worden naar de Belgische wet op de handelspraktijken en consumentenbescherming.


Artikel 15. 

- Verzorging van artikelen -

Alle Lubay-creaties worden minutieus met de hand genaaid. Aangezien dit geen massaproducten zijn, raden wij u aan er uiterst zorgvuldig mee om te gaan:


 

- Overlaad uw tas of zak niet.


 

- Laat je tas of etui nooit drogen in direct zonlicht of op een radiator.


 

- Gebruik nooit een föhn of föhn om uw Lubay-item te drogen.


 

- Maak je tas of etui voorzichtig schoon met een licht vochtige doek en laat het item daarna aan de lucht drogen.


 

KURK - grondstoffen made in Portugal

Hoe verzorg je een kurkstuk?

Het is verboden om kurk te bleken, chemisch te reinigen, te strijken, machinaal te reinigen, te drogen in de droger, op een radiator, met een föhn of in direct zonlicht. Eventuele vlekken moeten worden schoongemaakt met een zachte doek die is bevochtigd met een beetje warm water en milde, natuurlijke zeep door voorzichtig over het gebied te wrijven. Vervolgens een zachte, zonder zeep bevochtigde doek halen, daarna een zachte droge doek en natuurlijk in de open lucht op een droge plaats laten drogen. Het is raadzaam om een zeer lichte hoeveelheid specifieke kleurloze natuurlijke plantaardige was aan te brengen om deze te voeden en te beschermen (op een schone ondergrond en daarna 24 uur laten drogen). Zoals elk stuk individueel handgemaakte lederwaren, moet dit item met zorg worden behandeld, het mag niet over ruwe oppervlakken worden gewreven of overbelast worden.

Is kurk waterdicht?

Kurk is perfect ondoordringbaar, het laat geen vloeistof of gas door.

Wat zijn de kurkcertificaten?

De door ons gekozen kurk is REACH en PETA gecertificeerd.

GRAPE SKIN - grondstoffen made in Italy

Hoe verzorg je een Grape Skin-stuk?

Onze leverancier, de fabrikant van de grondstof Grape Skin - VEGEA®, adviseert om een ​​laagje ecologische waterafstoting zonder olie of vet aan te brengen, eenmaal per jaar om het te beschermen tegen vlekken.

In het geval van een vlek is het onderhoud heel eenvoudig: gebruik een zachte doek gedrenkt in water, knijp deze goed uit en wrijf deze vervolgens zachtjes over de bevlekte oppervlakte. Veeg indien nodig af met een zachte droge doek. En klaar is Kees!

Kan alleen worden gereinigd met water en milde natuurlijke PH-neutrale zeep indien nodig. Gebruik nooit bleekmiddel, alcohol of een schuurspons. Nooit bleken, chemisch reinigen, strijken, in de machine wassen, in de droger drogen, op een kachel of in direct zonlicht. Laat altijd drogen in een droge plaats, in de buitenlucht en uit de buurt van direct zonlicht.

Wat zijn de Grape Skin-certificeringen?

Grape Skin is gecertificeerd REACH, GRS en PETA - APPROVED VEGAN.Sectie 16.
 

- Intellectueel eigendom -

De inhoud van de site, inclusief de onderliggende technologie, kan beschermd zijn door het auteursrecht, merkenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht. LUBAY machtigt de klant om een eenvoudige link op zijn eigen site te plaatsen die hem doorverwijst naar de site www.lubay.be. Aan de andere kant is elke hypertekstlink die naar de site verwijst en de techniek van framing of in-line of deeplinking gebruikt, verboden. In alle gevallen moet elke link op verzoek van LUBAY worden verwijderd.


 

Sectie 17.

- Contact met LUBAY -

 

De klant heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met LUBAY via het contactformulier in de rubriek "Contact" of via het e-mailadres soho@lubay.beArtikel 18.
 

- Nietigheid en volledigheid -

Indien een of meer bepalingen van de AV ongeldig zijn, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en strekking.


 

Artikel 18. 

- Bewijs -

De geautomatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van LUBAY en haar partners, zullen worden beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. Partijen aanvaarden in het kader van hun relaties het principe van elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, enz.).


 

Sectie 19.

- Veranderingen -

LUBAY behoudt zich het recht voor om de AV te wijzigen en zal de nieuwe versie via de site aan de klant meedelen.

Verkoopvoorwaarden
Betaalmiddelen

- Creditcards / Debetkaarten
- PAYPAL

- Bancontact

- Ideaal

Payment Methods
bottom of page